Hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd gwefan Llwybrau Llesiant

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i wefan Llwybrau Llesiant, sef www.llwybraullesiant.cymru 

Cyngor Gwynedd sy'n cynnal y wefan, ac rydym eisiau i gymaint o bobl â phosib allu ei defnyddio. Mae hyn yn golygu y dylech, er enghraifft, allu: 

  • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
  • closio i mewn hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
  • llywio drwy’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio darllenydd sgrin (er enghraifft NVDA)
     

Adborth a manylion cyswllt

Os ydych chi angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft, PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd i’w ddarllen, braille ac yn y blaen, cysylltwch â:

e-bost: llwybraullesiant@gwynedd.llyw.cymru 

ffôn: 01286  682 751 

Byddwn yn ystyried eich cais, ac yn ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

 

Rhoi gwybod i ni am broblemau efo'r wefan

Rydym wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o wella hygyrchedd ar y wefan. Os ydych yn dod ar draws problem sydd ddim yn cael ei rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn teimlo nad ydym yn cwrdd â’r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni: llwybraullesiant@gwynedd.llyw.cymru

 

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i’ch cwyn cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS) (Cyswllt allanol).

 

Cysylltu â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb 

Mae nifer o wahanol ffyrdd o gysylltu â ni. Os hoffwch gysylltu a’r gwasanaeth anabledd dysgu yn uniongyrchol, y cyfeiriad e-bost yw: ADLD@gwynedd.llyw.cymru

Os hoffwch gysylltu â ni dros y ffôn, y rhif yw: 01286 682751. 

Mae modd cysylltu drwy’r wefan www.llwybraullesiant.cymru hefyd, cliciwch ar y dudalen ‘cysylltwch â ni’ a cyflwynwch eich neges. 

Mae dolenni cyflwyno sain ar gael yn nerbynfeydd Siop Gwynedd.

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd ar y wefan 

Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2). 

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol gyda safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 (cyswllt allanol) o ganlyniad i'r enghreifftiau nad ydynt yn cydymffurfio a restrir isod. 

Nid yw’r cyferbyniad lliw yn ddigonol mewn rhai rhannau o’r wefan. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 AA creiteria 1.4.3 (Cyferbyniad). Mae hyn yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth uchel yn ein cynllun i wella hygyrchedd ar draws y wefan.

 

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd 

Mae rhaglen waith mewn lle er mwyn cyfarch y materion sydd wedi eu nodi yn y datganiad hwn. Bydd unrhyw ffeiliau PDF newydd yn cael eu profi cyn cael eu gosod ar y wefan.

Bydd y datganiad hwn yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd er mwyn adrodd ar ein cynnydd.

 

Paratoi y datganiad hygyrchedd hwn 

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 26 Ionawr 2021. 

Cafodd holl dudalennau y wefan eu profi ddiwethaf ar 22 Ionawr 2021 gan ddefnyddio profion-llaw a defnydd o technoleg fel ‘WAVE web accessibility evaluation tool’. 

Fe brofwyd: 

Pob tudalen ar y wefan 

Pob PDF ar y wefan